●Maha Shakti Peethas ●18 Maha Shakti Peethas ● Bhramaramba devi ◦ Neck part Srisailam ◦ Andhra Pradesh ● Mahalakshmi devi ◦ Eyes ◦ Kolhapur Maharastra ● Veerika devi ◦ Right hand◦ Eka Nanded (Maharastra) ● Mahakali devi ◦ Upper lip ◦ Ujjain (Madhya Pradesh) ● Puruhutika devi ◦ Left hand ◦ Pithapuram (Andhra Pradesh) ● Biraja devi Navel ◦ Jajpur (Orissa) ● Manikyamba devi ◦ Left cheek ◦ Draksharamam (Andhra Pradesh) ● Kamarupa devi ◦ Vulva Guwahati ◦ (Assam) ● Madhaveswari devi ◦ Fingers Prayaga ◦ (Uttar Pradesh) ● Vaishnavi devi ◦ Head part◦ Jwala (Himachal Pradesh) ● Sarvamangala devi ◦ Breast part Gaya (Bihar) ● Vishalakshi devi ◦ Wrist Varanasi ◦ (Uttar Pradesh) ● Danteswari devi ◦ Tooth◦ Dantewada (Chattisgarh) ● Saraswathi devi ◦ Right hand ◦ Kashmir● Shankari devi ◦ Groin ◦Trincomalee (Sri Lanka) ●Kamakshi Devi ◦ Back part ◦ Kanchi (Tamil Nadu) ● Sri Srunkhala devi ◦ Stomach part ◦ Praddyumnam (Gujarat) ● Chamundeshwari devi ◦ Hair Mysore ◦ (Karnataka) ● Jogulamba devi ◦ Upper teeth ◦ Alampur Andhra Pradesh ● ●

Search This Blog